"Oživenie Kapitulskej ulice" - občianske združenieNa Vŕšku č.4, 811 01 Bratislava

00 421 905 616 313
bohac.lubomir@gmail.com
 

 

zásahy
 

Občianske združenie sa chce sústrediť na zásahy a aktivity, ktoré majú za cieľ  naštartovať revitalizačné procesy vo verejnom priestore  Kapitulskej ulici a skoordinovať ich so súkromnými vlastníkmi. Prioritne sa budú podporovať finančne nenáročné zásahy a aktivity, ktoré budú mať za cieľ podporiť jedinečnosť a atmosféru Kapitulskej ulice.

Odstránenie grafity - občianske združenie v spolupráci s vlastníkmi objektov  ako prvý zásah plánuje odstrániť väčšinu grafitov na fasádach domov.

Inštalovanie trvalej a sezónnej kvetinovej výzdoby - po dohode so správcom komunikácie, pamiatkovým úradom a vlastníkmi nehnuteľností sa spracuje štúdia rozmiestnenia trvalej a sezónnej kvetinovej výzdoby. Zámerom je ku vytypovaným vstupným bránam zapustiť do zemi popínavé ruže, ktoré by vytvárali celoročnú kvetinovú výzdobu. Sezónna mobilná kvetinová výzdoba/napr.Kulla výzdoba/  by bola v zmysle spracovanej štúdie osadzovaná na vytypované miesta a tiež do okien vlastníkov nehnuteľností.

Lokálny informačný systém Kapitulskej ulici - na základe historických prieskumov sa vytipujú najzaujimavejšie objekty na ulici, ktoré budú prezentované na tabuliach umiestnených na fasádach domov. Súčasťou prezentácie bude krátky popis histórie objektu vrátane uvedenia osobností ktoré v objekte žili resp. aktivít pre ktoré je objekt zaujímavý. Súčasťou  lokálneho orientač-ného systému budú aj smerovníky a označenie čísiel domov v historickom štýle.  Lokálny informačný systém bude zrealizovaný v slovenskom a anglickom jazyku.

Nasvietenie fasád a dvorov objektov - na základe spracovanej štúdie, sa bude občianske združenie snažiť o postupné nasvietenie zaujímavých fasád a dvorov domov situovaných na ulici. Očakávaným výsledkom by mala byť lepšia prezentácia objektov a priestorov s cieľom umocnenie atmosféry Kapitulskej ulici.

Otvorenie dvorov - na základe dohôd s jednotlivými vlastníkmi domov sa pokúsi občianske združenie o sprístupnenie vytypovaných dvorov pre verejnosť.Pre začiatok by boli otvorené len v rámci turistickej sezóny resp.víkendov v dohodnutom časovom intervale.

Kamerový systém - veľmi dôležitým faktorom úspešnosti oživenia Kapitulskej ulice je zabezpečenie bezpečnosti, ktorú na obdobie 24 hodín najefektívnejšie zabezpečí kamerový uličný systém. Občianske združenie vstúpi do rokovania so  Starým mestom aby zabezpečilo aby  nainštalovanie  kamerového systému.

Dopravný vstup pri  kostole Sv. Martina - z dôvodu nezaťažovania pešej zóny na Ventúrskej ulici bude potrebné stavebne technicky upraviť dopravný vstup pri kostole Sv.Martina tak, aby mohol slúžiť pre zásobovanie a automobilový prístup vlastníkov nehnuteľností na Kapitulskej ulici. Na túto úpravu Občianske združenie zabezpečí dopravnú štúdiu, po ktorej odsúhlasení  Inšpektorátom dopravy bude možné pristúpiť ku realizácii potrebných úprav.

Rekonštrukcia dlažby- občianske združenie bude apelovať na mestskú časť Staré mesto, resp. Hlavné mesto aby zaradili rekonštrukciu Kapitulskej ulici do rozpočtu mestskej časti resp. Hlavného mesta, aby sa táto komunikácia v turisticky  exponovanej časti mesta stala bezpečnou a nevytvárala negatívny dojem z návštevy Bratislavy.

Zabezpečenie uličných fasád Esterházyho paláca - občianske združenie vstúpi do jednania s vlastníkom Esterházyho paláca, aby zabezpečil bezpečnosť uličných fasád. Zároveň sa pokúsi o posunutie plechového oplotenia smerom do nádvoria, aby tak vznikol  rozšírený verejný priestor využiteľný najmä pri organizovaní „Kapitulských trhov“ Táto úprava oplotenia by bola iba dočasná do obdobia začatia realizácie rekonštrukcie Estreházyho paláca.